آمارهای جدید شرکت مدیریت منابع آب از ثبت 9/ 140 میلی‌متر بارش در ۱۳۲ روز ابتدایی سال آبی جاری حکایت دارد. این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (1/ 114 میلی‌متر) 5/ 23 درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (46 میلی‌متر) 3/ 206 درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین حجم بارش‌های کشور از اول مهر تا 12 بهمن به 232 میلیارد و 207 میلیون مترمکعب رسید. از مجموع 9/ 140 میلی‌متر بارش ثبت شده در 132 روز ابتدایی سال آبی جاری، 1/ 92 میلی‌متر سهم پاییز و 8/ 48 میلی‌متر سهم 42 روز ابتدایی زمستان بوده است.