•    آزمون های شبیه سازی نور خورشید (سان لایت)

 

  •    آزمون عملکرد ایربگ Passenger/Driver/knee/ Curtain airbag  

 

  •   آزمون شبیه سازی شرایط محیطی (پیرسازی)  Climatic aging

 

  •   آزمون های عملکردی / دوام/ بستن درب با رودری  Functional/endurance/door slam

 

 

  • آزمون های پلیمری   (Tension/Bending/VICAT/HDT

 

  • آزمون های رنگ سنجی   اسپکتروفتومتری/کابین نور

 

  • آزمون های شیمیایی   عرق دست/مالش/خیساندن در حلال

 

  • آزمون های ویژه پوشش رنگی   چسبندگی رنگ/ بن ماری