سیاست صنعتی چگونه باید طراحی و پیاده‌سازی شود تا توسعه پایدار ایجاد کند؟ کشورها از گذشته انواع مختلفی از سیاست‌های صنعتی را برای دستیابی به رشد پایدار و گسترش روابط اقتصادی مورد استفاده و آزمون قرار می‌دادند. این سیاست‌ها با گسترش جهانی شدن و اهمیت بالای تجارت‌خارجی بیشتر مورد توجه قرار گرفت و توسعه یافت. واکاوی‌ها نشان می‌دهد امروزه تغییرات زیادی در ساختار سیستم اقتصادی و تجاری کشورها به وجود آمده که نیاز به بازنگری و تغییر در سیاست‌های صنعتی را افزایش داده است.