هدف این آزمون ارزیابی استحکام منیفولد هوای خودرو در برابر فشار هوای فشرده می باشد که بر اساس الزامات آزمون مشتری طراحی و اجرا میشود. قطعه­ای که تحت فشار تست قرار گرفته نباید هیچ گونه نشتی از خود نشان دهد و  هر گونه تخریب شامل تغییر  شکل یا ناهنجاری باید در فشار های بالاتر از حداقل  فشار تعیین شده رخ دهد. بطور مثال برای منیفولد خودرو تیبا این مقدار 7 بار می باشد، لذا قطعه مورد آزمایش  نباید تا  7 بار  هیچ گونه نشتی  داشته باشد و تخریب در فشار بالای 7 بار مجاز است. برای این کار باید نمودار آزمون را بر اساس داده های فشار و زمان ثبت شده رسم نمود و فشاری که نشتی در آن رخ می دهد را مشخص و گزارش کرد .