آزمون عرق دست تاثیرات عرق بدن انسان را بر قطعات تزیینی داخل خودرو نشان می دهد.

تصور کنید حین استفاده از خودرو و تماس دست با داشبورد چه اثرات و تغییراتی بر این قطغه پلیمری به جا می ماند ،این آزمون تحت استاندارد D471025 در شرایط دمایی و زمانی خاص به بررسی این اثرات می پردازد.

کابین نور دستگاهی پرکاربرد می باشد که یکی از مهم ترین آن ها نشان دادن تاثیرات عرق اسیدی و بازی بر قطعات تزیینی داخل خودرو است.

به وسیله این کابین و نورپردازی های مختلف آن از جمله …,UV,Daylightکه در اختیار گروه تحقیقاتی گروه برنز قرار می دهد می توان تغیر رنگ انواع نمونه های (قطعات پلیمری، منسوجات با روکش پلاستیکی، ورق های پلاستیک، روکش های تزیینی) تحت آزمون را مشاهده کرد. تغیر رنگ نمونه تحت آزمون و پارچه های مرجع (اسیدی و بازی) توسط مقیاس خاکستری (Gray Scale) اندازه گیری و گزارش می شود .

                 پی نوشت :

  1. پارچه مرجع آغشته به عرق اسیدی (ACIDIC)

  2. پارچه مرجع آغشته به عرق بازی (BASIC)

  3. نمونه (شیت) تحت آزمون

  4. عرق اسیدی (ACIDIC SWEAT)

  5. عرق بازی (BASIC SWEAT)

  6. کابین نور
  7. پایه فیلیپ فلاپ : قابلیت چرخش در هر زاویه به مقدار مشخص

  8. GRAY SCALE STAINING  مقیاس خاکستری لکه پذیری

  9. GRAY SCALE CHANGING COLOR مقیاس خاکستری تغییر رنگ