فرآیند استخدام 

 

 

 

 

مشاغل مورد نیاز گروه صنعتی برنز

 کارشناس

کارشناس منابع انسانی

کارشناس انبار

کارشناس HSE

کارشناس آموزش

کارشناس روابط عمومی

کارشناس خزانه داری

کارشناس فروش

کارشناس IT

کارشناس خرید

کارشناس استقرار سیستمها

کارشناس طراحی محصول

کارشناس کنترل پروژه

کارشناس مهندسی محصول

کارشناس برنامه ریزی و کنترل تولید

کارشناس استراتژی

کارشناس حقوق و دستمزد

کارشناس پلیمر

 

 

تکنسین

 

تکنسین فنی و مهندسی

تکنسین تاسیسات

تکنسین مکانیک

تکنسین قالبسازی

تکنسین برق صنعتی

 

کارمند

 

کارمند حراست                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

اپراتور

 

اپراتور تولید

امور اداری و خدماتی