منابع انسانی- برای کسب موفقیت پایدار، سازمانهای ما نیازمند تغییر و بهبود در حوزه های مختلفی هستند که در میان این حوزه ها، سرمایه های انسانی  نقش مهم تر و کلیدی تری را ایفا می نمایند، چرا که عاملین هر نوع تغییر و بهبود در هر حوزه ای، افراد هستند. به همین دلیل شرکت برنز  سرمایه های انسانی خود را محور دستیابی به اهداف سازمانی خود قرار داده است .

در همین راستا امور سرمایه های انسانی گروه صنعتی برنز با هدف جذب و توسعه سرمایه های انسانی از دانش روز دنیا جهت کشف، شناسایی و پروزش قابلیت های افراد در حوزه های تخصصی خود استفاده مینماید .