برای دانلود فرم نظرسنجی رضایت تامین کنندگان (سازندگان) روی دکمه زیر  کلیک نمائید.

لطفا بعد از دانلود و تکمیل فرم به آدرس ایمیل Farzi@bronze.ir ارسال نمائید.