بهبود و نگهداری سیستم ها و روش‎ها

سازمان‎های امروزی دائما در حال تعامل با محیط متغیر بیرونی هستند. نیاز به بازنگری در تمامی ابعاد سازمانی از قبیل ساختار، معماری، اهداف و استراتژی، دستورالعمل‎ها، شیوه‎های مدیریتی، سیستم‎ها و فرآیندها محسوس خواهد بود. اهمیت این موضوع به حدی است که سازمان‎ها نیازمند بازنگری‎های دائم به منظور بهره مندی بیشتر و بهتر از فرصت‎های پیش آمده می‎باشند.

واحد بهبود و نگهداری سیستم‎ها و روش‎ها به عنوان هسته‎ی اصلی فرآیندهای کسب و کار سازمان، با بهره گیری از استانداردها و متدهای روز مدیریت فرآیند و با هدف افزایش چابکی سیستم و نیل به سازمانی فرآیندگرا، اقدام به تحلیل و طراحی، پیاده سازی، استقرار، پایش و بازنگری و به طور کلی مدیریت فرآیندهای کسب و کار سازمان و ارتقای فرهنگ سازمانی می‎نماید و با شناخت و تجزیه و تحلیل مقتضیات، پارامترهای درونی سازمان را با تغییرات محیط بیرون انطباق می‎دهد.

در حقیقت هدف از تغییر یا تدوین سیستم‎های فرآیندی یا الگوهای عملکردی، افزایش بهره وری و توانمندی سازمان است و این امر با اصلاح و بازنگری در فرآیندهای سازمان محقق می‎گردد چرا که تنها 15 درصد مشکلات سازمان ناشی از عملکرد می‎باشد و 85 درصد دیگر از فرآیندها منتج می‎شود.

این واحد با تکیه بر این نکته که فرآیندها DNA سیستم‎های مدیریتی هستند، به سمت حفظ تعادل میان ساختار وظیفه‎ای و فرآیندی و جلوگیری از جزیره‎ای کار کردن و در نهایت استقرار سیستم BPMS در حرکت است.

IT

گواهینامه های اخذ شده